آمار کلی

کد ملی: 001880XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آریا سرو آسا نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/18 تا کنون