آمار کلی

کد ملی: 137758XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن حمایت از حیوانات و محیط زیست شهرستان تبریز عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/06 تا کنون
مهرآوران آدینه آذر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/11/29 تا کنون
مهر آوران آدینه ارس مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1393/10/09 تا کنون