آمار کلی

کد ملی: 221964XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل نشتا شمال رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/09/15 تا کنون
حنین تنکابن عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/06/10 تا 1396/07/01