آمار کلی

کد ملی: 137404XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارس طب سینای تبریز رئیس هیئت مدیره فعال 1394/04/03 تا کنون