آمار کلی

کد ملی: 091981XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی وتاسیساتی اخن باخ سازه طوس مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/23 تا کنون