آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن حمایت از بیماران روانی و سالمندان سقف نیلگون امید در مدیرعامل فعال 1388/07/30 تا کنون