آمار کلی

کد ملی: 550997XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کلبه سازان وحدت بازرس اصلی فعال 1395/10/11 تا کنون