آمار کلی

کد ملی: 198782XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شماره یکصد و نود و چهار صابون سازی بازرس علی البدل فعال 1393/03/25 تا کنون