آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
باشگاه ورزشی داماش ایرانیان بازرس اصلی خارج شده 1385/04/28 تا 1386/09/10