آمار کلی

کد ملی: 006965XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
میزبان سازه های نرم افزاری پانیذ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره منحل شده 1390/05/20 تا کنون