آمار کلی

کد ملی: 128037XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایده سازان عصر آتین بازرس اصلی منحل شده 1397/01/28 تا کنون