آمار کلی

کد ملی: 007081XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
البرز روانساز صنعت پارس عضو هیئت مدیره فعال 1390/02/25 تا کنون