آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارکنان شبکه بهداشت و درمان مهریز بازرس اصلی خارج شده 1382/02/20 تا 1388/05/07