آمار کلی

کد ملی: 432430XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پویا طرح بختیاری مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/03/19 تا کنون