آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی بهینه سازان صنعت ماد نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1390/08/07 تا کنون