آمار کلی

کد ملی: 128495XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل مسافر درون شهری شقایق سپاهان بازرس اصلی فعال 1398/10/08 تا کنون