آمار کلی

کد ملی: 413257XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی ایثارگران میلاد مطهر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/02/13 تا 1395/05/10