آمار کلی

کد ملی: 053323XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زرپوران عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/12 تا کنون
آراد راهساز مرکزی رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/09/12 تا 1396/11/04
آبراه بستر الویر بازرس اصلی فعال 1394/05/11 تا کنون