آمار کلی

کد ملی: 005053XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی سلولزی ملیکای درخشان دماوند بازرس علی البدل خارج شده 1394/05/01 تا 1398/03/23