آمار کلی

کد ملی: 216248XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گنجینه سوغات صحرا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1394/05/13 تا کنون