آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سه هزار و نهصد وشصت و نه صنعتکاران جوان زاهدان بازرس اصلی فعال 1389/09/06 تا کنون