آمار کلی

کد ملی: 261992XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زنبورداران آستارا و حومه عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/04/26 تا 1398/04/22