آمار کلی

کد ملی: 392060XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فعالان پر تلاش اقتصادی آریا بازرس اصلی خارج شده 1390/08/07 تا 1392/04/02