آمار کلی

کد ملی: 053330XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راستین کار اراک بازرس علی البدل خارج شده 1393/05/20 تا 1395/04/01