آمار کلی

کد ملی: 618986XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
باربری چهار فصل ساوه عضو هیئت مدیره فعال 1395/02/05 تا کنون