آمار کلی

کد ملی: 005079XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آزاد فیلتر عضو هیئت مدیره فعال 1398/12/01 تا کنون
نانو صافی کاسپین رئیس هیئت مدیره فعال 1397/07/17 تا کنون