آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
برادران لکی شماره 5991 ازنا به شماره ثبت رئیس هیئت مدیره فعال 1389/10/20 تا کنون