آمار کلی

کد ملی: 045273XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
همای نقش پردازان خلاق عضو هیئت مدیره منحل شده 1389/09/23 تا کنون