آمار کلی

کد ملی: 546944XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سفیر محراب خضرا عضو هیئت مدیره فعال 1397/05/15 تا کنون