آمار کلی

کد ملی: 481970XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنعت نگار شفیع ایرانیان رئیس هیئت مدیره فعال 1394/04/21 تا کنون