آمار کلی

کد ملی: 214212XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنعت خورشیدی مازرون عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/08/29 تا 1397/03/17
پرشین راد سولار مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/12/21 تا 1391/07/17