آمار کلی

کد ملی: 299407XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ارژن بنای کیان کرمان بازرس اصلی فعال 1393/10/15 تا کنون