آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه مهندسان مشاور طرح و مقاومت اسپادانا بازرس اصلی خارج شده 1393/07/20 تا 1395/07/20