آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راهبران دانش مدیریت رادمان بازرس علی البدل خارج شده 1386/06/27 تا 1398/10/08