آمار کلی

کد ملی: 431142XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
با مسیولیتمحدود رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/02/10 تا 1395/06/04