آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن طلاب حوزه علمیه امام جعفر صادق ع زاهدان بازرس علی البدل فعال 1388/09/22 تا کنون