آمار کلی

کد ملی: 181877XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اطمینان پیشرو حسام جنوب عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/11/20 تا 1397/09/01