آمار کلی

کد ملی: 005991XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهنگی گردشگری مجد بندر کیاشهر عضو هیئت مدیره فعال 1394/05/27 تا کنون