آمار کلی

کد ملی: 635963XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف مرزنشینان دهستان خبوشان بخش فاروج عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/10/11 تا 1397/04/12