آمار کلی

کد ملی: 229136XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن بازنشستگان و حقوق بگیران شماره هزار و چهارصد فرهنگیان فارس عضو هیئت مدیره فعال 1395/09/29 تا کنون