آمار کلی

کد ملی: 003709XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جهان الکترونیک کالا گستر ایرانیان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/12 تا کنون