آمار کلی

کد ملی: 617955XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مکتب الزهرا استویی های مقیم تهران بازرس اصلی فعال 1390/10/08 تا کنون