آمار کلی

کد ملی: 275414XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شماره بیست و دو تعاون ارومیه عضو هیئت مدیره فعال 1393/12/09 تا کنون