آمار کلی

کد ملی: 119917XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرورش قارچ صدفی بیشه گندمان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/04 تا کنون