آمار کلی

کد ملی: 420811XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عدالت پویان خرم عضو هیئت مدیره فعال 1395/09/07 تا کنون