آمار کلی

کد ملی: 309133XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی و پشتیبانی کارآمد نیروی زرند عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/07/21 تا 1396/04/21