آمار کلی

کد ملی: 651994XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
لاله بیابان مه ولات بازرس اصلی خارج شده 1394/09/07 تا 1395/05/03