آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
1121 توزیع انواع نوشابه گازدار مدیرعامل و منشی هییت مدیره فعال 1389/10/30 تا کنون