آمار کلی

کد ملی: 006263XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهنگی قرآن و عترت حکمه صافیه عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/14 تا کنون