آمار کلی

کد ملی: 206476XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حقوقی و مشاوره و داوری دادرسان قانون سپنتا امیر عضو هیئت مدیره فعال 1396/02/13 تا کنون